www.mamboteam.com
Културно-информационен център на Република България в Скопие ©  
Начало Новини Съобщения VІІ Международен екслибрис конкурс „Дунав – реката на Европа“, Русе 2011
Sunday, 19 May 2019
 
 
VІІ Международен екслибрис конкурс „Дунав – реката на Европа“, Русе 2011 PDF Print
 

VІІ Международен екслибрис конкурс „Дунав – реката на Европа“, Русе 2011

Регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе поставя началото на  Международния конкурс за екслибрис през 2005 година. 
Целта на организаторите на конкурса е да се отбелязват различни събития чрез уникалността на екслибриса като знак за принадлежност, за връзка между книгата, колективната памет и нематериалното културно наследство, знак за отношение между писател, книга, читател, време и пространство. Изданията на конкурса показват  колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия и идентичност, дори и в рамките на една тема.
От 2010 г. конкурсът се организира съвместно с 
Международния екслибрис център в София.
Международният екслибрис конкурс през 2011 г., който РБ „Любен Каравелов” – Русе  организира за седми пореден път, дава възможност на всички участници в него да покажат именно  чрез изкуството на екслибриса своята гледна точка към темата “Дунав – реката на Европа“.
Дунав, втората по дължина река в Европа, основен кръстопът на различни цивилизации и култури, днес е символ на интегрирана Европа. Дунавският регион винаги е бил специален, защото е родно място и люлка на европейския дух и идентичност, разнообразие на общности и народности. Всеки град и селище по поречието на Дунав са уникален сам по себе си, но всички заедно те формират облика на живота по брега на реката.
Русе е един от тези уникални градове, които от своето възникване до днес, продължава да е част от живота на реката и Европа.
Конкурсът през 2011 г. е предизвикателство към артистичността на всеки един творец и възможност да се покаже европейския дух, който носи реката на Европа – Дунав.

Lyuben Karavelov Regional library in Ruse started an International competition of ex-libris in 2005.
The aim of the organizers of the competition is to commemorate an anniversary of events by the uniqueness of ex libris – a sign of possession, a connection among the book, collective memory and intangible cultural heritage, a connection between the book and its  imaginary owner, a sign of relation among writer, book, reader, time and space.
Editions of the contest showed how rich and varied the human imagination and identity
may be, even restricted within a theme.
From 2010 the competition is organized together with the
International ex libris center in Sofia.
The International Exlibris Competition in 2011, which Lyuben Karavelov Regional library – Ruse hosts for 7th consecutive time, gives to all participants an opportunity to show, by the means of the exlibris art, their very own perspective towards the theme "Danube - the river of Europe”.
Danube River, the second longest river in Europe, a major crossroad of different civilizations and cultures, today is a symbol of an integrated Europe.
Danube region has always been special because it is the birthplace and cradle of European spirit, identity and diversity of communities and peoples. Every town and village along the Danube is unique in itselve, but all together they form the appearance of life on the river bank.
The town of Ruse is one of these unique cities, which since their establishment till now, continues to be part of the life of the river and Europe.
The competition challenges the artistic skills of each contestant, as well as that it is a chance to show the European spirit that carries the river of Europe - the Danube.

More information about the conditions of the competition :::
Повече информация за условията за участие в конкурса:

1. REGULATIONS of the Competition in 2011 “Danube - The River of Europe”:
Регламент на VІІ Международен екслибрис конкурс „Дунав – реката на Европа“, Русе 2011
 

2. Application Form and label of the attached form :::
Апликационна форма на участника и етикет от приложената форма
 

3. International identification standard for EX LIBRIS :::
Международен идентификационен стандарт за Ex Libris
 

4. http://www.libruse.bg/exlibris-konkurs

 
< Prev
 
Top! Top!